Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere leerkracht werkend op een daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over het onderwijs voortdurend plaats:

  • Tijdens de vergaderingen is er ruimte voor het bespreken van successen en initiatieven en iedere vergadering wordt afgesloten met een reflectie op hoe de vergadering verlopen is. In de specifieke EI-vergaderingen (Eigen Inbreng) kunnen teamleden het initiatief nemen om zaken met elkaar te bespreken;
  • Ieder schooljaar wordt een tevredenheidspeiling afgenomen bij de leerlingen en om het jaar bij de teamleden en ouders. De uitkomsten hiervan worden gebruikt om het onderwijs op de Klimophoeve tegen het licht te houden;
  • Twee keer per jaar worden gesprekken gehouden met individuele leerkrachten en een directielid. Hiervoor houdt de leerkracht een Persoonlijk Ontwikkelings Plan bij waarin hij/zij reflecteert op zijn/haar ontwikkeling;
  • Twee keer per jaar worden de plannen die geschreven zijn in het kader van Handelings Gericht Werken met de IB’ers geëvalueerd en indien nodig aangepast.Een leerling kan pas inschatten of het extra uitleg of juist uitdaging nodig heeft als het weet of het de leerstof begrepen heeft en als de leerling een duidelijk doel voor ogen heeft. Op de Klimophoeve vindt reflectie daarom ook op leerlingniveau plaats:
  • Er wordt gebruik gemaakt van een reflectiekalender, waarbij iedere week een ander punt ter reflectie centraal wordt gezet. De reflectiekalender is gekoppeld aan smiley’s die op de taak staan;
  • Twee keer per jaar schrijven de leerlingen een rapport over zichzelf dat bij het rapport van de leerkracht gevoegd wordt;
  • De leerkracht reflecteert minstens één keer per dag met de gehele groep over de groepsontwikkelingen. Ook worden er regelmatig individuele reflectiegesprekjes met de leerlingen gevoerd;
  • De leerlingen reflecteren aan het eind van de week op de taak, regel van de week, werkhouding etc. door middel van open vragen die door de leerkracht zijn opgesteld;
  • De leerlingen kijken hun eigen werk na en bepalen zo of zij extra instructie van de leerkracht nodig hebben.Reflectie en evaluatie dragen in hoge mate bij tot een verkenning van de leerweg om het beoogde doel te bereiken.

Zelfstandigheid - Samenwerken - Vrijheid - Doelmatigheid - Reflecteren - Borgen

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work