Techniek

Het vak techniek is geïntegreerd in de methoden voor de wereld oriënterende vakken en rekenen. Ook in het keuzewerk zijn materialen opgenomen op het gebied van techniekonderwijs. Daarnaast geven we in de groepen 6, 7 en 8 technieklessen met behulp van de techniektoren.

In het kader van daltononderwijs past dit goed in onze manier van lesgeven: samenwerken in kleine groepen aan verschillende opdrachten zoals: fietsbanden plakken, gel maken, proefjes met elektriciteit en muurtjes metselen. Dit gebeurt onder begeleiding van ouders.

Verkeer

Om bij kinderen een veilig gedrag in het verkeer te bevorderen, krijgen ze vanaf groep 3 les aan de hand van de methode Let’s go! In groep 7 doen de leerlingen mee aan het landelijk Verkeersexamen. Dit bevat een schriftelijk examen en een praktijkexamen op de fiets.

Computer

Wij werken met een groeiend aantal computers en computerprogramma’s om bepaalde lessen te ondersteunen. De kinderen leren zo op een andere manier de leerstof te verwerken en raken vertrouwd met de computer. Wij maken vooral gebruik van computerprogramma’s die bij onze methoden horen, zoals Veilig leren lezen, De wereld in getallen, Taal Actief en Speurtocht. Daarnaast maken wij steeds meer gebruik van het internet. Er zijn voor de kinderen speciale regels opgesteld m.b.t. het computergebruik en internetgebruik. Deze regels staan op onze website, bij ‘leerlingen’.

Onze school beschikt over een netwerk, waar zo’n 36 computers op aangesloten zijn. In de kleutergroepen leren wij de kinderen hier al mee om te gaan. De school beschikt inmiddels ook over 8 digitale schoolborden. De groepen 1/2A en 1/2B zijn voorzien van Touch screens, waardoor ook de kleuters met de computer kunnen werken.

Voor dyslectische kinderen bestaat de mogelijkheid om gebruik te van het computerprogramma Sprint. [LINK NAAR DYSLEXIE]

Expressieactiviteiten

De expressievakken zijn tekenen, muziek, handvaardigheid, dans en toneelspel(drama). Expressie is een manier om gevoelens en ervaringen te beleven en te verwerken. Expressie is een vast onderdeel op het rooster voor alle groepen en daarom werken we met de methoden ‘Laat maar zien’(tekenen en handvaardigheid), ‘Moet je doen’ (muziek, drama en dans) en ‘Zangexpress’ (muziek, vooral zingen m.b.v. het digitale schoolbord).

De creatieve vakken worden in de groepen 3 t/m 8 in een circuitwerkvorm groepsdoorbroken georganiseerd.

In het kader van ons daltononderwijs vinden er ieder schooljaar een aantal uitvoeringen op het podium in de aula plaats, genaamd ‘Klim d’r op’. De leerlingen kunnen dan liedjes, dansjes, toneelstukjes e.d. uitvoeren. Ook wordt er een ‘Talentenshow’ georganiseerd, waarbij het individuele talent van het kind naar voren komt. Ouders worden via het Nieuwsbulletin uitgenodigd om bij zo’n ‘Klim d’r op’ aanwezig te zijn.

De leerlingen van groep 8 sluiten hun basisschoolperiode af met een afscheidsmusical.

Onze cultuurcoördinator verzorgt elk schooljaar een programma. Hierin worden verschillende facetten van cultuuronderwijs aangeboden aan onze leerlingen. Externen verzorgen workshops of shows die de kinderen inspireren. Ook proberen we ieder schooljaar naar een theatervoorstelling te gaan met verschillende groepen en voor de groepen 1/2 wordt er een voorstelling op school gegeven.

Lichamelijke opvoeding

In de kleutergroepen is er iedere dag een vorm van bewegingsonderwijs. Dit kan zowel binnen in het speellokaal als buiten op het schoolplein gebeuren.

De gymnastieklessen van de groepen 3 t/m 8 worden op maandag en donderdag gegeven door onze eigen leerkrachten, mits zij daarvoor bevoegd zijn. In samenwerking met de gemeente is er ook een Combinatiefunctionaris Sport in Bleiswijk aangesteld. Deze wordt ingezet om de gymlessen te verzorgen bij de groepen waar geen bevoegde leerkracht voor de gymlessen staat.

Wij hanteren de methode ‘Planmatig bewegingsonderwijs’ en daarnaast spellessen uit het ‘Lekker Fit’-programma.

In verband met de hygiëne vinden we het van groot belang, dat uw kind gymkleding draagt. Voor groep 3 t/m 8 zijn naast een turnpakje of een korte broek met T-shirt, gymschoenen met lichte zolen belangrijk. Voor groep 1 en 2 alleen ballet/gymschoentjes met slappe zool.

Van de leerlingen uit de groepen 7 en 8 wordt verwacht dat zij zich na de gymles opfrissen. Wij verzoeken u erop toe te zien, dat uw kind de tas met gymspullen iedere week mee naar huis neemt! Vermeldt u ook de naam van uw kind in de gymspullen? Zo is de eigenaar van het gevonden voorwerp weer snel terug te vinden! Aan het eind van het schooljaar wordt er ook nog een sportdag georganiseerd. Wij informeren u daarover in het nieuwsbulletin.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT