Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind gaan aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar geworden is.

 

Stappen voor het aanmelden

Eerst kennismaken

Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan. U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek. U kunt daarvoor een afspraak maken door te bellen met 010-5299999 of een mail te sturen naar directie@klimophoeve.nl.
Tijdens het kennismakingsgesprek geven wij u informatie over ons daltononderwijs en kunt u tijdens een rondleiding de sfeer van onze school proeven.

Aanmelden 
Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij ons op school, stuurt u de aanmeldingsformulieren op of brengt u deze langs bij de directie.

Op het formulieren beantwoordt u de vragen over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind geboren is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft en of er bijzonderheden in de ontwikkeling van uw kind zijn. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. Deze procedure geldt voor alle scholen in Lansingerland. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In Nederlandse scholen is Passend Onderwijs van toepassing. Het doel is om voor alle leerlingen een passende onderwijsplek die past bij de kwaliteiten en de mogelijkheden van de leerlingen. De scholen moeten aan basisondersteuning voldoen, maar aanvullend bieden scholen ook extra vormen van ondersteuning aan. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in het schoolondersteuningsprofiel. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij als school kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden onderaan deze pagina.

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. We proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven. 

Zorgplicht
Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband PPO Delflanden ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen. 


Wij hebben geen zorgplicht:

  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt vol is en wij dit op onze schoolwebsite aangegeven hebben. Daarbij is zowel het leerlingenaantal als de zorg die in deze groep nodig is bepalend.          Op dit moment (september 2023)  is er geen plek meer in onze groepen 5, 7 en 8.

  • Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school is dat de katholieke identiteit. Wij hebben bijvoorbeeld jaarlijks vier keer een kerkviering in de katholieke kerk naast de school waarbij alle kinderen aanwezig zijn. Ons onderwijsaanbod geldt voor alle leerlingen! 

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen. In het kader van onze zorgplicht kunnen wij ook contact opnemen met het consultatiebureau, het CJG, het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal.

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 ochtenden bij ons op school komen wennen. Hiervoor ontvangt u een uitnodigingsbrief waarin informatie staat in uw kind in de groep komt. Op de dag dat het kind 4 jaar wordt, mag het naar school, maar is nog niet leerplichtig. We denken dat het goed is voor de ontwikkeling van het kind als het zo snel mogelijk hele dagen naar school gaat, maar we moeten natuurlijk rekening houden met wat uw kind aan kan. Voor sommige kinderen is het goed eerst (enkele) ochtenden in de week te komen en dit langzaam uit te breiden met de middagen.


Indien een kind in de laatste maand vóór de zomervakantie 4 jaar wordt, wordt het kind pas toegelaten op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. Dit geldt ook voor kinderen die in de zomervakantie 4 jaar worden. Voor deze kinderen komen de 5 kennismakingsochtenden te vervallen. Daarvoor in de plaats is er aan het eind van het schooljaar een kennismakingsmiddag met de nieuwe groep en de nieuwe leerkracht. In de maand december laten wij, door de spannende en drukke periode, ook geen kinderen wennen en dus ook niet starten. Kinderen die in de maand december 4 jaar worden, worden pas na de Kerstvakantie op school verwacht. Zij mogen wel in november en/of januari wennen. Wanneer uw kind zes tot acht weken bij ons op school zit, willen wij graag een informatief gesprek met u voeren over de eerste indrukken die wij van uw kind hebben en die u van de school heeft.

De school gaat er in principe vanuit dat de kinderen (die instromen in de kleutergroepen) zindelijk zijn. Natuurlijk helpen de leerkrachten de kinderen wel altijd in geval van ‘een ongelukje’.

Informatie aanmelden zij-instroom
Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere basisschool onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt, nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we, omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in en krijgt u dat in een brief van ons te horen.


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT