Reflectie

Een leerling kan pas inschatten of het extra uitleg of juist uitdaging nodig heeft als het weet of het de leerstof begrepen heeft en als de leerling een duidelijk doel voor ogen heeft.  Om deze reden wordt er bijvoorbeeld door de kinderen zelf nagekeken of krijgen zij door de feedback van de Chromebooks gelijk inzicht in hoeverre zij de leerstof beheersen. Aan de hand van deze informatie kunnen kinderen zelf bepalen of zij extra instructie van de leerkracht nodig hebben en zich hiervoor inschrijven.  

Daarnaast vindt reflectie op de Klimophoeve ook nog op de volgende manieren plaats: 

Reflectiekalender 
Regelmatig, bijvoorbeeld na afloop van het werken aan de dag- of weektaak wordt er op het leerresultaat en het leerproces door de leerling gereflecteerd. 

Er wordt in de groepen gebruik gemaakt van een reflectiekalender. Deze kalender bestaat uit verschillende bladen waarbij op ieder blad de aandacht op een ander reflectiepunt wordt gelegd. Zo is er bijvoorbeeld een blad over netheid. Aan het eind van ieder weektaak-moment bespreekt de leerkracht het reflectiepunt met de kinderen. De kinderen denken dan goed na welke smiley past bij hun werk betreffende dat reflectiepunt. Iedere week komt er een ander reflectiepunt aan bod. Na 6 weken komt het eerste reflectiepunt weer aan bod. Op deze manier proberen wij de kinderen meer inzicht te geven over wat reflecteren inhoudt en waar je dan op kunt letten. Op het taakblad staat daarom bij ieder onderdeel een vak met smiley´s.  

Aan het eind van de weektaak blikt het kind terug op het eigen functioneren, bijvoorbeeld over de netheid, de inzet, de samenwerking of problemen waar de leerling tegenaan liep. Vanaf groep 4 reflecteren de kinderen op hun manier van werken a.d.h.v. open reflectievragen. Bijvoorbeeld: Heb je iemand kunnen helpen deze week? Deze vragen worden iedere week afgewisseld, waardoor de kinderen steeds weer op een andere manier tegen hun eigen zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en manier van samenwerken aankijken. 

Leerlingenbord 
Net als de leerkrachten dit doen, wordt er iedere week met de gehele groep een ‘bordsessie’ met en door de leerlingen gehouden. Er wordt een doel gekozen d.m.v. een stemming waar de klas aan wil gaan werken. Deze doelen worden samen met de leerlingen opgesteld. Dit groepsdoel komt op het leerlingbord. Voor een bepaalde periode worden bijbehorende acties op het leerlingbord genoteerd, zodat er gericht aan het doel wordt gewerkt. De manager is degene die de bordsessie en de stemming leidt. Hij heeft hiervoor een stappenplan die gevolgd wordt.   

Het doel dat gekozen is komt ook terug op de weektaak. Er wordt een persoonlijke vraag over dit doel beantwoord bij de reflectievragen op de weektaak (vanaf eind groep 3). In de groepen 1, 2 en 3 wordt dit mondeling met de kinderen besproken. De leerlingen worden zich hierdoor meer bewust van de daltondoelen en kernwaarden. Als een doel behaald is, kan het bij successen worden genoteerd en kan de groep een kleine zelfbedachte beloning verdienen.  

Kindgesprekken 
Twee keer per jaar vullen de leerlingen de daltonvragenlijst in. Op deze lijst kunnen zij aangeven hoe zij zich voelen in verschillende situaties. Dit is voor de leerkracht een leidraad om hierover in gesprek met de leerlingen waar opvallende zaken uit voort komen. Tenminste één keer per jaar worden er kindgesprekken gevoerd door de leerkracht. Deze gesprekken vinden 1-op-1 plaats. Het doel van dit gesprek is om samen met het kind een plan op te stellen, waardoor het kind zich in positieve zin kan ontwikkelen. 

Kwink van de week 
Wij werken op de Klimophoeve met de SEO-methode ‘Kwink’. Op de weektaak en op het leerlingenbord in het lokaal is terug te vinden welke omgangsregel op dat moment centraal staat. 
De leerkracht reflecteert regelmatig met individuele leerlingen of met de groep gezamenlijk op de ‘Kwink van de week’. 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT