WELKOM BIJ PEUTEROPVANG KAPOENTJE
Peuteropvang Kapoentje is een gezellige, laagdrempelige, huiselijk en sfeervolle opvang in Bleiswijk. Het dorpse karakter is ook in de groep terug te zien en te ervaren. Dit zorgt voor een hoge ouderbetrokkenheid. Peuteropvang Kapoentje valt onder de Stichting Katholieke Peuteropvang Rotterdam (SKPR). De opvang wordt verzorgd door drie vaste pedagogisch medewerkers: Annelies Visser, Kim Switzar en Anneloes Schorel. De pedagogisch coach is Suzanne Jacobs.

Plezier maken staat bij Kapoentje voorop en dat is wat wij iedere dag met onze peutertjes doen!

Om alvast een indruk te krijgen van onze opvang, kunt u dit filmpje bekijken: Filmpje Kapoentje

WAAROM GAAT UW KIND NAAR DE PEUTEROPVANG?
Bij onze peuteropvang kunnen peuters 2 maal per week samen spelen met kinderen van hun eigen leeftijd. De kinderen leren elkaar kennen, ze leren elkaar te verdragen in hun spel en langzaam maar zeker gaan ze samen spelen. De aanwezige leidsters stimuleren het spel en zorgen voor een prettige sfeer, waarin de kinderen zich veilig voelen. In de kring worden verhaaltjes voorgelezen en liedjes gezongen. Spelenderwijs wordt de taalontwikkeling gestimuleerd. Een deel van de ochtend gaan de kinderen vrij spelen, waarbij gelet wordt op de ontwikkeling van de grove motoriek (o.a. door bouwen, klimmen, glijden en buiten spelen) en de fijne motoriek (o.a. door tekenen, plakken of verven). De lichamelijke ontwikkeling wordt gestimuleerd door bewegingsspel. Centraal staat dat de peuter zelf spelmateriaal kiest en dat het niet wordt gedwongen tot iets wat hij of zij niet wil. Het plezier van het bezig zijn, het leren spelen alleen en/of met andere kinderen en het ontdekken van dingen is erg belangrijk. SPELEN IS LEREN en LEREN IS SPELEN!
  

Openingstijden

De kinderen kunnen alle dagen tussen 8.30 en 8.45 uur gebracht worden. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen tussen 11.30 en 11.45 uur opgehaald worden. Op woensdag is dit tussen 11.45 en 12.00 uur. Als ouder kunt u zelf een keuze maken in welke ochtend(en) u uw kind naar de peuteropvang wilt brengen. Dit kunt u aangeven op het inschrijfformulier. Wij proberen zoveel mogelijk aan uw wensen te voldoen.

VAKANTIES
De vakanties lopen gelijk aan de vakanties van basisschool de Klimophoeve en de andere basisscholen in Bleiswijk. De exacte data staan bijtijds aangegeven in het nieuwsbulletin dat maandelijks door basisschool de Klimophoeve uitgegeven wordt. De vakanties lopen gelijk aan de vakanties van basisschool de Klimophoeve en de andere basisscholen in Bleiswijk. De exacte data staan bijtijds aangegeven in het nieuwsbulletin dat maandelijks door basisschool de Klimophoeve uitgegeven wordt.

Inschrijven

U kunt uw peuter bij ons al inschrijven vanaf 1 ½ jaar. Voor een inschrijving kunt u een telefonische afspraak maken. Het telefoonnummer is 06-39538345. U krijgt bij de inschrijving een informatieboekje en de inschrijfformulieren mee en u kunt eventuele vragen stellen. Bij de inschrijving wordt uw peuter op een lijst geplaatst en de plaatsing geschiedt volgens inschrijving. Voorrang wordt in principe alleen verleend aan peuters die al broers/zussen op de Klimophoeve hebben. We plaatsen in principe alleen de peuters van gezinnen die in Bleiswijk wonen. Als uw peuter rond de 2 jaar is, krijgt u een berichtje van ons over wanneer uw kind geplaatst wordt.  

De Klimophoeve

Peuteropvang Kapoentje is gehuisvest in het gebouw van basisschool de Klimophoeve van de RVKO (Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs). De RVKO en SKPR hebben een nauwe samenwerking met elkaar, wat zorgt voor een goede doorgaande lijn tussen peuteropvang Kapoentje en basisschool de Klimophoeve.
De Klimophoeve is een Daltonschool. Daltononderwijs is een van de manieren om onderwijs goed aan te bieden. We willen onze peuters de kans geven zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Aspecten van Dalton proberen wij op de peuteropvang daarom ook terug te laten komen. De uitgangspunten van Dalton zijn: zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid, samenwerken, reflecteren, doelmatigheid/effectiviteit en borging. Onze peuteropvang vindt 'zelfstandigheid' van kinderen heel belangrijk. De pedagogisch medewerkers helpen de kinderen op weg naar zelfstandigheid. We willen de kinderen graag de vrijheid geven. Kinderen zullen die vrijheid ervaren als zij mede verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken. Verantwoordelijk voor hun eigen taak, voor de andere kinderen en voor hun omgeving. Dit is een belangrijk streven van onze peuteropvang.
 

Dagprogramma

De peuteropvang gaat 's ochtends om 08.30 uur open. De peuters gaan dan samen met hun papa of mama even een spel of een puzzeltje doen. Als de ouders om 8.45 uur vertrokken zijn, gaan de kinderen buiten spelen en bij slecht weer in de speelzaal spelletjes doen. Om ongeveer 09.30 uur openen we de dag, waarna we een stukje fruit eten en wat te drinken nuttigen. Na het eten en drinken gaan de kinderen vrij spelen, of wij gaan knutselen, verven, kleien enz. met de kinderen die daar belangstelling voor hebben. Rond 11.00 uur gaan wij met elkaar opruimen. Daarna gaan wij een boekje lezen en liedjes zingen. Tussen 11.30 en 11.45 uur komen de ouders de kinderen in de klas ophalen. 

De peuters worden vanaf het begin gevolgd in hun ontwikkeling door middel van het digitale registratiesysteem 'KIJK'. Ook basisschool de Klimophoeve maakt gebruik van dit ontwikkelings- observatiesysteem bij de kleuters. Als de peuters doorstromen naar de kleutergroepen ontstaat er zo een doorgaande lijn.
Bij peuteropvang Kapoentje werken wij met 2 vaste gediplomeerde leidsters op de groep.
 
OUDERBETROKKENHEID
Daarnaast vinden we het belangrijk dat er een goed contact wordt opgebouwd met de ouders en dat deze wordt onderhouden waardoor er een vertrouwensrelatie ontstaat. Dit wordt o.a. bereikt door regelmatig met de ouders een gesprekje te voeren over hun kind. Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke afstemming van de leefwereld thuis met die van de peuteropvang.
Op onze peuteropvang is ook een oudercommissie actief. Zo kan er meegedacht worden over het pedagogische beleidsplan, het eet-en drinkbeleid en andere inhoudelijke zaken. Deze commissie vergadert ongeveer 3 keer per jaar aan de hand van een vooraf opgestelde agenda. Bij deze vergaderingen zijn de leidsters van peuteropvang Kapoentje aanwezig. Naast de vergaderingen zijn er ook activiteiten waar de oudercommissie wordt gevraagd mee te doen. Denk aan Sinterklaas, Kerst enz. De taken binnen de commissie zijn onderling verdeeld. Er is een vaste voorzitter en een secretaris. Mocht er een plek binnen de oudercommissie beschikbaar komen, dan zal daar een vaste procedure voor gevolgd worden.


OUDERBIJDRAGE
Ouders betalen elke maand een inkomensafhankelijke bijdrage volgens de regelwetgeving in de kinderopvang (jan. 2018). 
Werkende ouders betalen in eerste instantie het hoogste bedrag, maar kunnen via de belasting maandelijks een kinderopvangtoeslag (K.O.T.) ontvangen. Een ouderpaar dat maar 1 of geen inkomen uit arbeid heeft, betaalt direct een inkomensafhankelijk netto bedrag. Bij ziekte van het kind blijft de contributieplicht gehandhaafd. Voor ouders die verzuimen te betalen komt de plaats van het kind te vervallen. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij de peuterleidsters met een opzegtermijn van 2 maanden.

Bij het bereiken van de leeftijd van 4 jaar verlaten de kinderen de peuteropvang. De peuters zouden het gemakkelijkst kunnen doorstromen naar basisschool de Klimophoeve, omdat zij al enigszins gewend zijn aan 'het Daltonprincipe', maar dit is uiteraard niet verplicht. Denkt u ook tijdig aan de inschrijving van uw kind voor de basisschool!
 

Methode

Binnen onze peuteropvang werken wij met de methode Puk en Ko. We hebben hierbij verschillende thema's die we behandelen, bijvoorbeeld: het eigen lichaam, kleuren of vervoer. Een bepaalde periode houden we ons dan met dit thema bezig. Binnen zo'n thema maken we dan leuke knutselwerkjes met de peuters en we lezen verhaaltjes voor die met het thema te maken hebben. Ook schenken we aandacht aan de verschillende jaargetijden.
 

Feestdagen en speciale gebeurtenissen

Wij vieren Sinterklaas, Kerstmis en Pasen met de peuters. U krijgt hier van te voren bericht over. Bij sommige feesten wordt u als ouder ook uitgenodigd. Bijvoorbeeld bij de verjaardag van uw kind. De jarige peuter krijgt op die dag een mooie feestmuts op en de klas wordt versierd met slingers. De jarige mag ook trakteren en u bent als ouders van de jarige van harte welkom vanaf 11.00 uur om dit feest mee te vieren. Ook mogen de jarige peuters een traktatie meenemen voor de andere kinderen. Voor traktaties bij verjaardagen of afscheid nemen kunt het beste contact opnemen met de leidsters. Zij kunnen u adviseren over de inhoud van de traktatie. 
De peuters mogen een stuk fruit en iets te drinken meebrengen. In het lokaal staan bakken waar dit in geplaatst kan worden. Dit alles graag voorzien van naam. Als uw peuter nog niet zindelijk is, wilt u dan voor voldoende verschoning zorgen?
Als u uw peuter in de groep brengt, is het altijd fijn voor uw kind als u even blijft om bijvoorbeeld een puzzeltje te doen of om samen een boekje te lezen. Laat u echter niet verleiden om te lang te blijven als uw peuter huilt, dat maakt het afscheid nemen alleen maar moeilijker. Uw kind moet nog wennen dat papa of mama weggaat, maar toch weer terug komt. Heeft uw kind een onmisbare knuffel, geef deze dan zeker in het begin mee.
 

Ziekmelding

Wilt u bij ziekte of afwezigheid van uw kind ons dit laten weten? Dit kan tussen 08.00 uur en 09.00 uur. Het telefoonnummer is 06-39538345. Wanneer er een besmettelijke ziekte in uw gezin of omgeving heerst, is het zeer gewenst ons hiervan op de hoogte te stellen. Ook als er sprake is van hoofdluis willen wij dit graag weten om het probleem zo snel mogelijk aan te pakken.

 

 


Klachten

Klachten over de dagelijkse gang van zaken dienen liever eerst in onderling overleg tussen ouders, kinderen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze te worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de behandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men in contact treden met de bovenschools manager van de school of, met name bij privacy gevoelige zaken, met de externe vertrouwenspersoon de heer R.W. (Reinier) Verhoeven. Er wordt van u verwacht dat u de klacht schriftelijk kenbaar maakt aan de bovenschools manager of de vertrouwenspersoon via: loketrechtsbescherming@rvko.nl

of per post:
Bestuursbureau RVKO
T.a.v. vertrouwenspersoon klachtenregeling
Postbus 4250
3006 AG Rotterdam 

 

Uw klacht wordt rechtstreeks doorgezonden naar de vertrouwenspersoon, die vervolgens contact met u op zal nemen. 

De kinderopvang SKPR e.o. is aangesloten bij: De Geschillencommissie kinderopvang, www.degeschillencommisie.nl.
 

Meer informatie en inzien documenten

Voor meer informatie over onze peuteropvang, kunt u altijd op de deur van het lokaal van de peuteropvang kijken, zodat u tijdig op de hoogte bent van allerlei zaken. Bij de peuteropvang is een 'pedagogisch beleidsplan' aanwezig, die u kunt opvragen. Hierin staat beschreven hoe wij als peuteropvang werken. Ook kunt u ter inzage vragen om 'Het Protocol ter voorkoming van kindermishandeling', 'de Klachtenregeling van de SKPR' en 'de risico-inventarisatie gezondheid en veiligheid'. Zie deze link voor het laatste inspectierapport: Laatste inspectierapport Kapoentje

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT